Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 9: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
Κτίρια με χρήση κατοικίας, γραφείων ή καταστημάτων χαρακτηρίζονται στα πλαίσια του κανονισμού αυτού, ως κτίρια κατηγορίας Α.
Όλα τα υπόλοιπα κτίρια και εγκαταστάσεις (όπως π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σταθμοί αυτοκινήτων, στάβλοι κ.λ.π.) χαρακτηρίζονται ως κτίρια κατηγορίας Β.
1. Πριν από κάθε ενέργεια προς λήψη της νόμιμης άδειας οικοδομής, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ζητήσουν από το Δήμο Αντιπάρου, με αίτησή τους πληροφορίες γύρω από το σύστημα αποχέτευσης της περιοχής, καθώς και για το σημείο συμβολής της στάθμης υπερύψωσης των νερών του υπονόμου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει την μελέτη ή την έκθεση.
Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση του Δήμου Αντιπάρου αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό στοιχείο προς έγκριση της όλης μελέτης της οικοδομής για την έκδοση της νόμιμης άδειας ανέγερσης, είτε πρόκειται για νέα οικοδομή είτε για επέκταση, οριζοντίως ή κατακορύφως, υφιστάμενης.
2. Προκειμένου για υφιστάμενα κτίρια που δεν είναι συνδεμένα στα δίκτυα αποχέτευσης, ο Δήμος Αντιπάρου με ανακοίνωση στον τύπο ή και με ατομικές προσκλήσεις καλεί τους ιδιοκτήτες τους και τους ορίζει προθεσμία για να υποβάλουν αίτηση για σύνδεση. Οι ιδιοκτήτες μέσα στην παραπάνω προθεσμία είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στο Δήμο Αντιπάρου τα παρακάτω αναφερόμενα.
Α. Νέες υπό ανέγερση ή υπάρχουσες οικοδομές (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α).
α. Μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας σύνδεσης πρέπει να υποβληθεί θεωρημένη άδεια από την Πολεοδομία στην οποία να αναγράφεται η ολική δομημένη επιφάνεια των ορόφων σε m2 του ακινήτου ή βεβαίωση αρμοδίου τεχνικού για την ολική δομημένη επιφάνεια των ορόφων συνοδευόμενη από τα παρακάτω σχέδια ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος.
α.1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 όπου εκτός των άλλων θα απεικονίζεται το οικοδομικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδομής που θα συνδεθεί καθώς και η θέση του βόθρου που καταργείται.
Ο αριθμός των ορόφων υπογείων κ.λ.π.
α.2. Διάγραμμα των ορόφων της οικοδομής όπου φαίνεται το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης, το σημείο εκβολής και γενικά κάθε λεπτομέρεια της εσωτερικής αποχετευτικής εγκατάστασης που θα καταλήγει στο μηχανοσίφωνα, τη δικλείδα και το φρεάτιο. Επίσης θα αναφέρεται η χρήση της εγκατάστασης ανά όροφο και θα φαίνονται οι υψομετρικές διαφορές σε σχέση με τα υψόμετρα των πεζοδρομίων, τουλάχιστον των υπογείων και ισογείων χώρων της οικοδομής.
α.3. Κάτοψη επιπέδου σύνδεσης με το φρεάτιο ελέγχου και τους οριζόντιους αποχετευτικούς αγωγούς.
Τα παραπάνω σχέδια και διαγράμματα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Μηχανικού που τα συνέταξε και του ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης (διαχειριστής) είναι υπεύθυνος έναντι του Δήμου Αντιπάρου για ατελή ή εσφαλμένη εφαρμογή τους.
β. Πίνακα με ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών και αριθμό υδρομέτρου καθενός.
Ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί αναγκαία κατά την κρίση του και να επιβάλλει την εκτέλεση κάθε μεταρρύθμισης ή συμπλήρωσης της Υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης που θα κριθεί αναγκαία τη σύνδεσή της με το δίκτυο, κοινοποιούσα για το τελευταίο αυτό, εντολή του και προς το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο.
Για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν υποδειχτεί, δίνεται από το Δήμο Αντιπάρου ορισμένη προθεσμία, η οποία, μόλις περάσει άπρακτη καθώς επίσης και αν δεν υποβληθεί έγκαιρα η αίτηση σύνδεσης, εκτός της επιβολής προστίμου, καθοριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή νερού του προς αποχέτευση ακινήτου καθώς και στην ολική ή μερική εκτέλεση των απαιτούμενων για την σύνδεση εργασιών, σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
Προκειμένου για πολυκατοικίες όπου οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί συνιδιοκτήτες, η ανωτέρω αίτηση σύνδεσης, υποβάλλεται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας.
Β. Κτίρια και εγκαταστάσεις κάθε χρήσης εκτός κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λ.π. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)
Β.1. Νέα υπό ανέγερση κτίρια.
Όσοι θέλουν να οικοδομήσουν, πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Αντιπάρου εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α του άρθρου αυτού, σε τρία αντίτυπα, και την συμπληρωματική μελέτη των κατά το άρθρο 6.1. του παρόντος κανονισμού, προβλεπόμενων αναγκαίων εγκαταστάσεων προς επιτυχή και ασφαλή λειτουργία και χρήση ακάθαρτων.
Στην μελέτη αυτή αναγράφονται και τα ποσοστά, η θερμοκρασία και η χημική σύνθεση των υγρών που θα αποχετεύονται, οι ελάχιστοι μέγιστοι και μέσοι δείκτες του pH, η ημερήσια παροχή και οι διακυμάνσεις της, η περιεκτικότητα σε βαριά μέταλλα, τοξικές ουσίες κ.λ.π.
Ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία και στοιχείο ή την εκτέλεση επιπλέον έργων και την λήψη και άλλων προστατευτικών της καλής λειτουργίας του δικτύου μέτρων.
Η παραπάνω συμπληρωματική μελέτη των εγκαταστάσεων πρέπει να φέρει, εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξη της επιστημόνων και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος πάντως είναι υπεύθυνος, αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλώς.
Μόνο μετά από έλεγχο του Δήμου Αντιπάρου για καλή εκτέλεση των ανωτέρω εσωτερικών εγκαταστάσεων, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων του και των όρων του παρόντος Κανονισμού, είναι δυνατή η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων.
Β.2. Υπάρχοντα κτίρια.
Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των ακινήτων της κατηγορίας αυτής, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης του ακινήτου συνοδευόμενη, από τα απαιτούμενα για τα υφιστάμενα κτίρια της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου. Μη υφιστάμενων ειδικών εγκαταστάσεων υποβάλλεται πλήρης μελέτη των απαιτούμενων, ανάλογη της αναφερόμενης για τα κτίρια της περίπτωσης Β.1. του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω έκθεση ή μελέτη υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος πάντως είναι υπεύθυνος, αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλώς. Ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία θεωρεί χρήσιμο ή την κατασκευή επιπλέον έργων ή λήψη επιπλέον, των υφιστάμενων ή προτεινόμενων μέτρων που θεωρεί αναγκαία. Ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί επίσης να επιβάλλει, για διευκόλυνση των δοκιμαστικών εξετάσεων που χρειάζονται, την κατασκευή ειδικών φρεατίων επιθεώρησης, μέσα απ’ τα οποία θα διέρχονται οι αγωγοί εσωτερικών εγκαταστάσεων.
Από το Δήμο Αντιπάρου ορίζεται ειδική προθεσμία για την κατασκευή των απαιτούμενων κατά τα ανωτέρω έργων προς σύνδεση του ακινήτου. Μόνο μετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης αυτών, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων του Δήμου Αντιπάρου και των όρων του παρόντος Κανονισμού είναι δυνατή η εκτέλεση της σύνδεσης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης σύνδεσης ή την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ο Δήμος Αντιπάρου δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο, να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου καθώς και να προβεί στο σύνολο ή μέρος των απαιτούμενων εργασιών για λογαριασμό και με δαπάνη του ιδιοκτήτη που χρεώνεται, ως και το πρόστιμο, στον λογαριασμό ύδρευσης.
3. Για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως ανήκοντος στην κατηγορία ακινήτων Β. του παρόντος άρθρου, με τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις, αρκεί χρήση της κατηγορίας αυτής και σε τμήμα μόνο του ακινήτου, εκτός αν το τμήμα αυτό αποχετεύεται στο δίκτυο ακάθαρτων αποκλειστικά με ξεχωριστή εγκατάσταση αποχέτευσης.
4. Ο ιδιοκτήτης ακινήτου, που χαρακτηρίστηκε και συνδέθηκε ως ακίνητο της κατηγορίας Α. του παρόντος άρθρου και του οποίου μεταγενέστερα, πρόκειται να γίνει χρήση ακινήτου της κατηγορίας ακινήτων Β. του παρόντος άρθρου, υποχρεούται πριν την έναρξη της νέας χρήσης να υποβάλλει τα απαιτούμενα κατά την παράγραφο Β.2. έκθεση ή μελέτη των απαιτούμενων ειδικών εγκαταστάσεων. Ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή στοιχείο ή την εκτέλεση και επιπλέον έργων ή λήψη και επιπλέον μέτρων. Μόνο μετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης των εργασιών, της τήρησης των υποδείξεων του Δήμου Αντιπάρου και των όρων του παρόντος Κανονισμού είναι επιτρεπτή η έναρξη της νέας χρήσης.
5. Σε περίπτωση παράλειψης των απαιτούμενων κατά την προηγούμενη παράγραφο ενεργειών, καθώς και κάθε ψευδούς δήλωσης ως προς την χρήση του ακινήτου, ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο, να διακόψει την σύνδεση νερού του ακινήτου ή και τη σύνδεση αποχέτευσης, μέχρι την ολοκλήρωση των κατά τα ανωτέρω, απαιτούμενων εργασιών, μέσα σε οριζόμενη προθεσμία καθώς και να προβεί η ίδια στην εκτέλεση αυτών ή μέρους αυτών για λογαριασμό και με δαπάνη του ιδιοκτήτη, που χρεώνεται στο λογαριασμό ύδρευσης, σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη.
8.6. Προκειμένου για αποχετεύσεις προς ανοικτούς γενικά αγωγούς, ο Δήμος Αντιπάρου διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του κάθε φορά και ανάλογα με τις συνθήκες, τα ανεκτά όρια των τιμών των αποβλήτων στις παραμέτρους που καθορίζονται στο άρθρο 6.1. των υγρών που αποχετεύονται και να διακόψει χωρίς άλλη διατύπωση την αποχέτευση και υδροδότηση εφόσον οι δείκτες που εξακριβώθηκαν δια των δοκιμών κατά τους ελέγχους που έγιναν είναι έξω από τα όρια που έχουν καθοριστεί.
8.7. Κατά την κρίση του Δήμου Αντιπάρου είναι δυνατή, σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αυτοψίας από συνεργεία του προς εξακρίβωση της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών.

Άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει την διενέργεια αυτοψίας, ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζομένου από το Δημοτικό Συμβούλιο και την διακοπή υδροδότησης του ακινήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου