Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 14

1. Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Στην παραπάνω περιλαμβάνεται και ο αερισμός του φρεατίου ελέγχου.
2. Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου από το Δήμο Αντιπάρου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευόμενων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.
3. Για την σύνδεση των ακινήτων της κατηγορίας Α, εκτός από την ανωτέρω αναφερόμενη δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης καταβάλλεται, εφάπαξ, τέλος σύνδεσης για τον υπολογισμό του οποίου λαμβάνεται υπ' όψη η ολική δομημένη επιφάνεια ορόφων σε m2, του προς σύνδεση υφιστάμενου ή υπό ανέγερση ακινήτου.
Η ανά m2 τιμή υπολογισμού του τέλους σύνδεσης καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση προσθήκης χώρων οριζοντίως ή καθέτως (πράγμα το οποίο ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει αμέσως) για τα νέα m2 θα οφείλεται τέλος σύνδεσης σύμφωνα με το τιμολόγιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία της δήλωσης ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση κατεδάφισης οικοδομής, για την οποία έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης, και εν συνεχεία ανέγερσης νέας, το τέλος σύνδεσης θα υπολογίζεται επί των m2 της νέας οικοδομής αφαιρουμένων των m2 της παλαιάς που κατεδαφίστηκε.
4. Το δικαίωμα σύνδεσης ακινήτου της κατηγορίας Β καθορίζεται με ειδική ανά περίπτωση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Οι δαπάνες των παραγράφων 3 και 4 καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την σύνδεση των υφισταμένων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης και πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας για τα νέα κτίρια ή προσθήκες σε υφιστάμενα. Η βεβαίωση πληρωμής του τέλους αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό στοιχείο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου