Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 12

1. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει ή να αποξηλώνει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λ.π., μέσα σε προθεσμία που τάσσει ο Δήμος Αντιπάρου, ο οποίος στη συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος Αντιπάρου διακόπτει την παροχή νερού, την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αχρήστευση γίνεται με πλήρες άδειασμα των βόθρων και με πλήρωσή τους με καθαρές γαίες ή λιθορριπή, σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια σφραγιστική στρώση από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα εντοπίζει τη θέση των βόθρων

2. Για να αχρηστευθούν ή αποξηλωθούν οι βόθροι, πρέπει να αδειάσουν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, επιβαλλόμενου προστίμου που καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου