Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ 5

1 Με την εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα προϊόντα των αποχωρητηρίων και γενικά της οικιακής χρήσης. Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση των ακόλουθων ουσιών, έστω και αν προέρχονται από οικιακή εν μέρει ή εν όλω χρήση :
α) Λυμάτων που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους οι οποίοι και καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
β) Ουσιών οποιασδήποτε φύσης που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί (π.χ. απορριμμάτων μαγειρείων, σκουπιδιών, προϊόντων κατεδάφισης, άμμου, τέφρας, ρακών κοπριάς ζώων, απορριμμάτων σφαγείων κ.λ.π.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.
γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να βάλουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται σ΄ αυτό.
δ) Αερίων και ατμών από στεγνωτήρια και διάφορα άλλα καταστήματα. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.
ε) Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια.
Στ) Υγρών που λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκαλικά άλατα, πίσσα κ.λ.π. μπορούν να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην λειτουργία των υπονόμων (π.χ. νερών αποχέτευσης που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, ιζήματα ή εναποθέσεις μέσα στους υπονόμους) καθώς και τα χρωματισμένα νερά αποχέτευσης σε άξιες λόγου, κατά την κρίση του Δήμου Αντιπάρου, ποσότητες.
ζ) Νερών που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, άντλησης λυμάτων κ.λ.π. ή το περιβάλλον, κατά του Δήμου Αντιπάρου.
Ο καθορισμός των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στην περίπτωση στ΄ γίνεται από το Δήμο Αντιπάρου και σε περίπτωση διαφωνίας του ιδιοκτήτη, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
η) Νερών αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις (λόγω αποσύνθεσης ζύμωσης κ.λ.π.)
θ) Νερών αποχέτευσης σε τόσο μεγάλη ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου.
ι) Υγρών γενικά με ουσίες και μέταλλα που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης ή που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στη λειτουργία των έργων επεξεργασίας και βιολογικών καθαρισμών των λυμάτων..
Η θερμοκρασία των αποβλήτων πρέπει να είναι μικρότερη των 35 οC όταν αποχετεύονται σε αγωγούς και μικρότερη των 28ο C όταν αποχετεύονται σε ρεύματα.
Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα που μπορεί να κρατήσει εσχάρα με ανοίγματα 1,5 εκ.
Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν μέσα κολλώδεις ουσίες που διογκώνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό.
Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες των οποίων τα σημεία ανάφλεξης είναι ίσα ή μικρότερα των 25 οC.
Το PH των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,5 και 9.
Απαγορεύεται ν’ αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόμων οι ουσίες που απαριθμούνται στον ακόλουθο Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση.
Η διοχέτευση ρυθμίζεται από τον ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ο οποίος παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι.
Τα προαναφερόμενα όρια ισχύουν για ημερήσιες παροχές από 5 μ3 και άνω. Σε περίπτωση μικρότερων ημερήσιων παροχών και μετά από ειδική έγκριση του Δήμου Αντιπάρου μπορούν να επιτραπούν τιμές διπλάσιες. Οι παραπάνω επιτρεπόμενες τιμές αφορούν συγκεντρώσεις σύνθετου δείγματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΡΙΟ mg/l
Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF
15
Συνολικά στερεά δια εξάτμισης (Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105ο C)
1500
Στερεά αιωρούμενα
500
BOD
500
C.O.D.
1000
Αμμωνία (NH4+)
75
Φωσφορικά άλατα (PO4)
30
Χλωριούχα άλατα (Cl-)
1000
Φθοριούχα άλατα ως (F-)
10
Θειούχα (Η2S)
150
Θειώδη (SΟ3)
2
Θειικά (SΟ4)
750
Κυανιούχα (CN-)
0,5
Αρσενικό (As)
0,1
Βάριο (Ba)
20
Βόριο (B)
1
Αλουμίνιο (Al)
15
Μαγνήσιο (Mg)
100
Κάδμιο (Cd)
0,1
Χρώμιο (Cr+3)
2,5
Χρώμιο (Cr+6)
0,25
Σίδηρος (Fe)
50
Μαγγάνιο (Μη)
4
Υδράργυρος (Ηg)
0,01
Νικέλιο (Νi)
0,5
Μόλυβδος (Pb)
0,2
Χαλκός (Cu)
2
Άργυρος (Αg)
0,1
Σελήνιο (Se)
0,10
Ψευδάργυρος (Zn)
1
Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag,Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn.
3


Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά
50
Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα)
15
Φαινόλες
10
Μερκαπτάνες ως S
0,1
Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο
2
Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)
0,1
Ελεύθερα χλώρια
5
Αλδεΰδες
50


Οι τιμές της παραγράφου 1 νοούνται ως τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε δείγματα που παίρνονται δε οποιαδήποτε στιγμή και άσχετα από την παροχή εκείνης της στιγμής. Σε κάθε δειγματοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγματα. Ως τιμή σύγκρισης προς τις τιμές της παραγράφου 1. υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν στα τρία δείγματα.
2. Η διοχέτευση αποβλήτων στο δίκτυο ομβρίων υπονόμων ή σε διευθετημένα ρεύματα και γενικά σε ανοικτούς αγωγούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής αδείας του Δήμου Αντιπάρου. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση και πλήρη μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και έκθεση της λειτουργίας τους προς έγκριση.
Αν αργότερα προκύψει ότι τα εγκριθέντα μέτρα δεν επαρκούν, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβεί άμεσα στην εκτέλεση των αναγκαίων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων κατ΄ εντολή του Δήμου Αντιπάρου.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκτέλεσης των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί είτε να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε να προβεί η ίδια στην εκτέλεση των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, με χρέωση των δαπανών στο λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου και να επιβάλλει πρόστιμο καθορισμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί επίσης να διακόψει την σύνδεση χωρίς να περιμένει την εκτέλεση των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, εφόσον διαπιστούται ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων κ.λ.π., ή σοβαρός κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον.
3. Προκειμένου για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών, ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να ζητήσει, πλην της κατά τα παραπάνω επεξεργασίας τους, και πλήρη αποχρωματισμό τους με ειδικές εγκαταστάσεις εφαρμοζόμενης αναλόγως της προηγούμενης παραγράφου.
4. Τα καθαρά νερά των εργοστασίων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών κ.λ.π., (νερά συμπύκνωσης, ψύξης ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π.) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων μετά από προηγούμενη άδεια του Δήμου Αντιπάρου.
5. Απαγορεύεται η απ' ευθείας αποχέτευση στο δίκτυο υπονόμων των ακάθαρτων υγρών των στάβλων. Επιβάλλεται προηγούμενη απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κ.λ.π., ώστε να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, με βόθρους καθίζησης, διάταξης γενικά που εγκρίνεται από το Δήμο Αντιπάρου, ο οποίος στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο.
6. Για την αποχέτευση των υπογείων εδαφικών νερών στο δίκτυο ακάθαρτων απαιτείται ειδική άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου που καθορίζει και ειδικότερους όρους σύνδεσης. Τα νερά αυτά κατά κανόνα αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να παρεμποδίζεται η εισροή των υπερυψωμένων υδάτων της υπονόμου στο υπέδαφος.
7. Στις περιπτώσεις που, όσο και αν είχε προβλεφθεί το αντίθετο, εισέρχονται στο δίκτυο επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 1, ο ιδιοκτήτης οφείλει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους ειδοποιώντας άμεσα του Δήμο Αντιπάρου. Παράληψη της ειδοποίησης συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μέχρι την πλήρη ανάσχεση της εισροής των παραπάνω επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο, ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να διακόψει την σύνδεση.
8. Ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να μεταβάλλει τα πρότυπα εκπομπής σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάλογα με την απόκριση των έργων που θα γίνουν στο συνδεόμενο ή την εγκατάσταση καθαρισμού, ανάλογα με την κατάσταση του αποδέκτη.
9. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί μέσα σε τασσόμενη προθεσμία, μετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετευόμενου ακινήτου, φράσσεται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου