Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 20

6.1 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται με δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά φρεάτια δειγματοληψίας για την μέτρηση της παροχής και τον έλεγχο των αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και να τυγχάνουν κατάλληλης συντήρησης, να βρίσκονται δε σε προσιτούς χώρους για καθαρισμό και επιθεώρηση.
6.2 Η κατασκευή και συντήρηση αυτών βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οποίου οι αποχετευόμενοι χώροι γειτνιάζουν προς τον αποχετευτικό αγωγό. Τα προερχόμενα από τους ανωτέρω χώρους λύματα διέρχονται εξ ολοκλήρου από τα φρεάτια επισκέψεως.

6.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη προσπέλαση προς αυτό το σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, στο εντεταλμένο προσωπικό του Δήμου Αντιπάρου για την λήψη δειγμάτων και την μέτρηση της παροχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου