Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Αντιπάρου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο Δήμος Αντιπάρου έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδιος για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους.
3. Ο Δήμος Αντιπάρου παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Ο Δήμος Αντιπάρου δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.
4. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου.
5. Ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.
6. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος Αντιπάρου δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Ο Δήμος Αντιπάρου δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.
7. Ο Δήμος Αντιπάρου δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής αποθήκευσης του.
8. Ο Δήμος Αντιπάρου δεν θα υδροδοτεί κτίσμα αν μετά από αυτοψία, διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
9. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς το Δήμο Αντιπάρου και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης.

ΑΡΘΡΟ 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

  1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με το Δήμο Αντιπάρου δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος Αντιπάρου κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε η ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
  2. Υδραυλική παροχή
Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από το Δήμο Αντιπάρου διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται "Παροχή" και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτόν τον Κανονισμό.
Ο Δήμος Αντιπάρου έχει την κυριότητα της παροχής και του υδρομετρητή και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευσή του.
Ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου έχει υποχρέωση να φροντίζει για την διατήρηση της καλής κατάστασης του φρεατίου και των εξαρτημάτων της παροχής που περιέχονται σε αυτό.
Οι παροχές διακρίνονται:
α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο ½" ίντσας, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, κοινωφελή ιδρύματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να εγκριθούν επιπλέον παροχές, μετά από αίτηση του καταναλωτή.
β) Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μέχρι 1" ίντσας, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως τουριστικές μονάδες, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να εγκριθούν επιπλέον παροχές, μετά από αίτηση του καταναλωτή.
γ) Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο των 2 ιντσών, που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες του Δήμου Αντιπάρου.
  1. Δαπάνη διακλάδωσης παροχής με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από το Δήμο Αντιπάρου υπηρεσίας.
4. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
5. Αγωγοί
Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, κεντρικούς τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.
Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.
Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 160 χιλιοστών του μέτρου. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς δεν χορηγούνται παροχές για υδροδότηση ακινήτων. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου διανομής, όπου τούτο είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Αντιπάρου.
Αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάμετρο μικρότερη των 160 χιλιοστών του μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΟΜΕΝΟΥ

Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής της αίτησης υδροδότησής του.
Η σχέση υδροληψίας υφίσταται πάντοτε μεταξύ του Δήμου Αντιπάρου και του εκάστοτε ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου, ο οποίος θεωρείται ως υδρευόμενος-καταναλωτής από την συγκεκριμένη παροχή για το συγκεκριμένο ακίνητο, οποιοσδήποτε και αν είχε ζητήσει αρχικώς την υδροδότησή του. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει υποχρέωση να δηλώσει στο Δήμο Αντιπάρου την αλλαγή ιδιοκτησίας άμεσα (εντός 2 μηνών). Εάν αυτό δεν συμβεί τότε ο παλαιός ιδιοκτήτης υποχρεούται να κάνει αίτηση διακοπής της υδροδότησης και να εξοφλήσει τυχόν προηγούμενες οφειλές καθώς και το λογαριασμό της τρέχουσας περιόδου όταν εκδοθεί ο λογαριασμός που την αφορά.

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Αντιπάρου και πληρούν τις προϋποθέσεις υδροδότησης, με βάση τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υδροδοτούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Αντικειμενικός σκοπός του Δήμου Αντιπάρου είναι η συνεχής υδροδότηση σε όλο το 24-ωρο. Αν όμως για λόγους τεχνικούς ή από άλλη αιτία, αυτό δεν είναι δυνατό, ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να δίνει την παροχή ύδατος εκ περιτροπής, χωρίς αποζημίωση σε οποιονδήποτε.
Στην περίπτωση εκ περιτροπής παροχής νερού, θα υπάρχει η εξής σειρά προτεραιότητας:
1) για σχολεία-νοσοκομεία-ιατρεία-ιδρύματα
2) για οικιακή χρήση
3) για επιχειρήσεις
Ανάλογα με τις ανάγκες ο Δήμος Αντιπάρου θα μπορεί να επιβάλει περιορισμό κατανάλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου