Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 20

4.1 Κάθε Επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσημο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των αποχετευμένων βιομηχανικών αποβλήτων της το οποίο πρέπει να ενημερώνεται καθημερινώς και να υπογράφεται από αρμόδιο Χημικό Μηχανικό.
4.2 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο Αντιπάρου για οποιαδήποτε μεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει μεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων.
  • Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη στην οποία να φαίνονται τα πρόσθετα μέτρα τα οποία ενδεχομένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκπομπής.
  • Η μελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση του Δήμου Αντιπάρου που απαντά εγγράφως καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων.

4.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα των αποβλήτων της, να εγκαταστήσει διατάξεις εξομάλυνσης της ροής ώστε αυτή να κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να γίνεται σε καθορισμένες ώρες της ημέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου