Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 19

3.1 Όλες οι Επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες) που είναι εγκαταστημένες μέσα στα όρια του Δήμου Αντιπάρου υποχρεούνται να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα τους στο δίκτυο του.
  • Όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό θα διατίθενται στον υπάρχοντα κοινό αγωγό
  • Όπου είναι χωριστικό στο δίκτυο των ακαθάρτων της περιοχής.
  • Η εντός του δικτύου υπονόμων περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Αντιπάρου παροχέτευση των μη οικιακών (βιομηχανικών) αποβλήτων επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας χορηγούμενης υπό του Δήμου Αντιπάρου.
3.2 Για την έκδοση της άδειας διαθέσεως των βιομηχανικών αποβλήτων απαιτείται πέραν των προβλεπομένων στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ η υποβολή προς τον Δήμο Αντιπάρου σχετικής μελέτης στην οποία θα φαίνεται η παροχή των αποβλήτων (με τις χρονικές της διακυμάνσεις και τις αιχμές της), η παραγωγική διαδικασία και η σύνθεση των αποβλήτων και τα εν γένει χαρακτηριστικά τους (θερμοκρασία, διακυμάνσεις του pH, τοξικότητα, βαρέα μέταλλα, βιοδιασπασιμοτητα κλπ) και εφόσον προβλέπεται τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν Ευρωκώδικες, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κλπ. που προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κλπ. πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ’ ελάχιστον.
Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για τη σύνταξη επιστημόνων, φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Κατ’ ελάχιστον τα πρατήρια υγρών καύσιμων και τα πλυντήρια- λιπαντήρα αυτοκινήτων θα διαθέτουν σύστημα ελαιοσυλλέκτη- βορβοροσυλλέκτη και όλα τα εστιατόρια-ταβέρνες και εργαστήρια τροφίμων – ζαχαροπλαστικής θα διαθέτουν κεντρικό λιποσυλλέκτη. Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη (παλαιές κατασκευές) θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί μέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελματικού τύπου και όχι απλός οικιακός σύφωνας.
Τα παραπάνω, εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για τη σύνταξη επιστημόνων, φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει χημικές αναλύσεις αντιπροσωπευτικές της σε 24ωρης βάσης εκροής των αποβλήτων, χημικοτεχνική έκθεση επί της προτεινόμενης επεξεργασίας των αποβλήτων ως και σχέδια, κλίμακας 1:50 τουλάχιστον κατόψεων και τομών της εγκατάστασης επεξεργασίας. Επίσης θα υποβάλλεται σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200 και κάθε άλλο στοιχείο που να διευκολύνει τον έλεγχο της μελέτης. Ο Δήμος Αντιπάρου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή και άλλων κατά την κρίση του χρησίμων στοιχείων και πληροφοριών και να επιβάλλει την εκτέλεση προσθέτων έργων ή την τροποποίηση, βελτίωση και συμπλήρωση των προβλεπομένων καθώς και προστατευτικών μέτρων για το δίκτυο, τον αποδέκτη και το περιβάλλον.
3.3 Οι επιχειρήσεις οφείλουν όπως εντός ενός (1) μηνός από της προσκλήσεώς των, υποβάλουν προς έλεγχο τα προβλεπόμενα με τον παρόντα κανονισμό, στοιχεία.
3.4 Προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση και να χορηγηθεί η άδεια διάθεσης αποβλήτων της Επιχείρησης στο δίκτυο του Δήμου Αντιπάρου, η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να ευρίσκεται μέσα στα όρια που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι.
3.5 Η τήρηση των παραπάνω ορίων και προϋποθέσεων για Επιχειρήσεις που λειτουργούν θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χημικό εργαστήριο (με έγκριτη άδεια λειτουργίας) ή άλλο επίσημο κρατικό η πανεπιστημιακό εργαστήριο. Για Επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει οι προβλεπόμενες συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο σχεδιασμού χημικό ή χημικό μηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράφουν για την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων.
3.6 Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης μηχανημάτων κλπ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων μετά από προηγούμενη άδεια του Δήμου Αντιπάρου.
3.7 Μετά την προκαταρκτική έγκριση της μελέτης διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στη μελέτη εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών ή άλλης καθορισθείσας από το Δήμο Αντιπάρου ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων.
3.8 Μετά την λήξη της ταχθείσης προθεσμίας ο Δήμος Αντιπάρου θα προβαίνει στην διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων με διενεργούμενες αυτοψίες και δειγματοληψίες από αρμόδιο συνεργείο. Ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να ζητήσει την τοποθέτηση αυτόματου δειγματολήπτη με έξοδα της αποχετευόμενης επιχείρησης.
3.9 Η δαπάνη εκτέλεσης των ελέγχων θα βαρύνει τον ελεγχόμενο.
3.10 Κατά την χορήγηση της άδειας αποχέτευσης θα ορίζεται και το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνεται ετησίως κάθε βιομηχανία ή άλλη ρυπαίνουσα επιχείρηση, δια τον βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των. Η επιβάρυνση θα καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα με το αποχετευόμενο φορτίο ρυπάνσεως εκπεφραζόμενο σε kg στερεών εν αιωρήσει BOD5 και COD ανά 24ωρον και κατ' έτος.
3.11 Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια αποχετεύσεως είναι ορισμένου χρόνου, ο οποίος καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
3.12 Πριν της λήξης ισχύος η διεύθυνση της βιομηχανίας οφείλει να υποβάλει στο Δήμο Αντιπάρου τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων της και της πλήρους συμμόρφωσής της προς τους όρους της παρούσης προκειμένου να λάβει την ανανέωση της άδειας αποχέτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή μη αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων, ο Δήμος Αντιπάρου δύναται να ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια.
3.13 Αν κριθεί απαραίτητο, ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να ζητήσει τον πλήρη ή μερικό αποχρωματισμό των αποβλήτων με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη.

3.14 Απαγορεύεται η απευθείας διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων υγρών των στάβλων. Για την παροχέτευση τους απαιτείται προηγουμένως η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κλπ με την χρήση βόθρων καθίζησης η άλλης εγκατάστασης η οποία εγκρίνεται από τον Δήμο Αντιπάρου. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δύναται να επιβληθούν κατά περίπτωση και αναλόγως οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου