Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 2 : ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 18

2.1. “Επεξεργασία λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων” καλείται οποιαδήποτε τεχνική επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, με σκοπό την εξάλειψη ή τη μείωση δυσμενών επιπτώσεων από την διάθεσή τους.
2.2. “Βιολογικώς απαιτούμενο Οξυγόνο” ή Β.Α.Ο καλείται η ποσότητα του καταναλισκόμενου οξυγόνου σε χρόνο 5 ημερών και σε θερμοκρασία 20οC (εκπεφρασμένου σε mg/l) κατά την οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως μικροοργανισμών
2.3. “Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο” ή Χ.Α.Ο ή COD καλείται η ποσότητα του καταναλισκόμενου οξυγόνου κατά την χημική (άνευ μεσολαβήσεως μικροοργανισμών) οξείδωση των εντός των αποβλήτων περιεχομένων αναγωγικών ουσιών.
2.4. “Στερεά εν αιωρήσει” καλούνται οι στερεές ουσίες που βρίσκονται επί του ύδατος των αποβλήτων και αφαιρούνται δια της διαλύσεως αυτού.
2.5. “Χρώμα υγρού” καλείται η εμφάνιση του υγρού μετά την αφαίρεση των εν αιωρήσει στερεών.
2.6. “mg/l” είναι τα χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και ισούνται με μέρη ανά εκατομμύριο.
2.7. “pH” διαλύματος καλείται ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου και δείχνει το μέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας εκπεφρασμένης δια της κλίμακας ph από 0 έως 14. Μέσο της κλίμακας είναι τα 7,0 και αντιπροσωπεύει το ουδέτερο διάλυμα ενώ τιμές άνω του 7,0 δηλώνουν το μέγεθος αλκαλικότητας και τιμές κάτω του 7,0 το μέγεθος της οξύτητας.
2.8. “Φαινολικές ενώσεις” στο σύνολό τους καλούμενες “φαινόλες” , καλούνται τα υδροξυλισμένα παράγωγα του βενζολίου τα οποία προσδιορίζονται με τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.9. “Πρότυπος Μέθοδος” καλείται η περιγραφόμενη διαδικασία στην εκάστοτε τελευταία έκδοση “των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυμάτων”, του Οργανισμού Δημοσίας Υγείας των Η.Π.Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου