Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4

1. Όποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης του Δήμου Αντιπάρου, συμπληρώνει έντυπη αίτηση και δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με την δήλωσή του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρείθρο με καλυμμένο αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου.
2. Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακαθάρτων.
Οι υπάρχοντες βόθροι καταργούνται.
Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 υποχρεώσεις ισχύουν και για την περίπτωση αποχέτευσης ακινήτων προς καταργούμενους υπονόμους, όπως θα ορίσει η Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Αντιπάρου, διακοπτόμενης υποχρεωτικά της υφισταμένης αποχέτευσης προς τον καταργούμενο υπόνομο.
3. Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών δρόμων, διόδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει υπόνομος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόμιμα η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης.


4. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος με σύστημα σηπτικού ή στεγανής δεξαμενής ή όπως ειδικότερα ορίζουν για κάθε περιοχή οι σχετικές Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις. Ο τρόπος που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου