Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

  1. Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων της περιοχής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Αντιπάρου.
  2. Το “Οριστικό δίκτυο” αποχέτευσης αποτελούν αγωγοί ακαθάρτων και βρόχινων νερών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ρέματα και γενικά κάθε έργο που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και βρόχινων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες και έχει κατασκευαστεί από τον Δήμο Αντιπάρου, σύμφωνα με τις αρμόδιες εγκεκριμένες μελέτες. Στο οριστικό δίκτυο μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.1069/80 να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν από τρίτους.
  3. Νόμιμη σύνδεση” (αποχέτευση) ακινήτου, είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο δίκτυο αποχέτευσης που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Αντιπάρου.
  4. Παράνομη σύνδεση” (αποχέτευση ακίνητου, είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Αντιπάρου.
  5. Τέλος σύνδεσης” (άρθρο 10 του Ν.1069/80) μετά του δικτύου αποχέτευσης, είναι το ποσό που χρεώνεται από τον Δήμο Αντιπάρου σε κάθε ακίνητο, που μπορεί και πρέπει να συνδεθεί στο οριστικό δίκτυο ακαθάρτων που κατασκεύασε ο Δήμος Αντιπάρου, στο δίκτυο που έχει κατασκευαστεί από τρίτους εφ’ όσον το τελευταίο εντάσσεται στο οριστικό δίκτυο. Ο τρόπος υπολογισμού του “τέλους σύνδεσης”, καθορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος.
  6. Δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ακαθάρτων”, είναι το ποσό που χρεώνεται από τον Δήμο Αντιπάρου σε κάθε ακίνητο όταν συνδέεται στο δίκτυο ακαθάρτων, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου Αντιπάρου. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1069/80.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου