Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 16

1. Ο έλεγχος των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων, από το φρεάτιο ελέγχου μέχρι τον υπόνομο της οδού ασκείται από το Δήμο Αντιπάρου με αυτοψία ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, εκτελούμενων εν ανάγκη των απαιτούμενων εκσκαφών κατεδαφίσεων δειγματοληψιών κ.λ.π. να επιτρέψει την είσοδο των συνεργείων του Δήμου Αντιπάρου στο ακίνητο συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Για κάθε σύνδεση είναι υποχρεωτική η κατασκευή φρεατίων ελέγχου (επιθεωρήσεως) απ' όπου διέρχονται οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και η κατασκευή αεραγωγού φ 2'', από το φρεάτιο επισκέψεως μέχρι 2,50 μ πάνω από το δώμα.

3. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση τρίτου εκτός του Δήμου Αντιπάρου στο δίκτυο υπονόμων και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση. Ζημιές που προκαλούνται στο δίκτυο και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση, επανορθώνονται μόνο από το Δήμο Αντιπάρου σε βάρος αυτού που τις προξένησε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου