Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 15

1. Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευόμενου ακινήτου (π.χ. μισθωτής), αλλά και ο ιδιοκτήτης ευθύνονται εξ ολοκλήρου ο καθένας έναντι του Δήμου Αντιπάρου για κάθε παράβαση του παρόντα Κανονισμού ή οφειλή προς το Δήμο Αντιπάρου λόγω της αποχέτευσης.
2. Κάθε σχετική με την αποχέτευση οφειλή (πρόστιμα, τέλη, δαπάνες κ.λ.π.), συνεισπράττεται με τον λογαριασμό ύδρευσης, ο οποίος μετατρέπεται σε ενιαίο λογαριασμό ύδρευσης - αποχέτευσης. Μη εξόφληση του λογαριασμού από τους υπόχρεους δύναται να συνεπάγεται τη διακοπή ή ακύρωση της παροχής ύδρευσης ή αποχέτευσης.
Αν το ποσό είναι μεγάλο, είναι δυνατή η σε δόσεις χρέωση του στους λογαριασμούς νερού, μετά την σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αντιπάρου.
3. Σε περίπτωση πολυκατοικιών και γενικά κτιρίων με διακεκριμένες κατά χρήση ιδιοκτησίες (καταστήματα, διαμερίσματα κ.λ.π.), εφόσον διαπιστωθεί ότι η τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισμού αφορά διακεκριμένη ιδιοκτησία ή ότι ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως της κατηγορίας Β. του παρόντα Κανονισμού οφείλεται στην ειδική χρήση διακεκριμένης ιδιοκτησίας, είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Δήμου Αντιπάρου, η χρέωση των αναλογούντων προστίμων, δαπανών του Δήμου για λογαριασμό του ιδιοκτήτη κ.λ.π. να γίνει στον λογαριασμό ύδρευσης αυτής, να διακοπεί δε η υδροδότηση της, χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση να απαγορεύεται και η διακοπή της σύνδεσης της αποχέτευσης, ολοκλήρου του κτιρίου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο Αντιπάρου.
4. Οι επιδόσεις ατομικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά εγγράφων του Δήμου Αντιπάρου προς τρίτους γίνονται από υπάλληλο του Δήμου επί αποδείξει ή δικαστικό επιμελητή, ή ταχυδρομικά. Αρκεί δε προς ειδοποίηση πρόσκληση κ.λ.π. όλων, η επίδοση προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνιδιοκτήτες.
5. Δεν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση προκειμένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντα κανονισμού.

6. Ο Δήμος Αντιπάρου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από διακοπή, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, της υδροδότησης ή αποχέτευσης ακινήτου, δεν απαιτείται δε προηγούμενη ειδοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου