Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 16

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να καταβάλουν στο Δήμο Αντιπάρου την δαπάνη διακλάδωσης παροχής και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
2. Δαπάνη διακλάδωσης παροχής με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από το Δήμο Αντιπάρου υπηρεσίας, που υπολογίζεται με βάση την απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.
3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η δαπάνη διακλάδωσης παροχής και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
4. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
5. Η δαπάνη διακλάδωσης και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλονται εφάπαξ, και υπολογίζονται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής του σχετικού λογαριασμού.

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ , ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

1. Η μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση της παροχής του ακινήτου, καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος με δαπάνη του ιδιόκτητη, η οποία καθορίζεται και εξοφλείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού και υπολογίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής του σχετικού λογαριασμού ή της προκαταβολής των δόσεων.
2. Η κατασκευή της αιτούμενης εργασίας εκτελείται από το Δήμο Αντιπάρου μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
3. Η δαπάνη για τη μετατόπιση παροχής σε απόσταση μεγαλύτερη από τα τρία (3) μέτρα υπολογίζεται ως κατασκευή νέας παροχής.
4. Η δαπάνη για τη μεταφορά παροχής από το πεζοδρόμιο σε άλλη θέση μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, θα υπολογίζεται απολογιστικά για κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την σχετική μελέτη που θα συντάσσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου (υλικά και εργασία), ή θα καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

1. Η ύδρευση του ακινήτου γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή εκείνου που χρησιμοποιεί το ακίνητο με οποιοδήποτε τρόπο, εφόσον καταβάλει την εγγύηση χρήσης υδρομετρητή. Η εγγύηση αυτή αποτελεί προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης του νερού και επιστρέφεται μετά από αίτηση του καταναλωτή με την διάλυση της σύμβασης υδροδότησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού και δεν εκκρεμεί άλλη οφειλή του προς το Δήμο Αντιπάρου. Απαγορεύεται η χρήση παροχής ύδρευσης από υδρολήπτη που δεν έχει καταβάλει εγγύηση.
2. Το ύψος της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τη διάμετρο της παροχής, με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Αντιπάρου. Με όμοια απόφαση γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η αναπροσαρμογή της εγγύησης και η διαφορά που προκύπτει εισπράττεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού.
3. Ταυτόχρονα με την καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή, συνάπτεται Συμβόλαιο Υδροληψίας μεταξύ καταναλωτή και του Δήμου Αντιπάρου. Το Συμβόλαιο Υδροληψίας υπογράφεται από τον καταναλωτή και από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Στο Συμβόλαιο Υδροληψίας καταχωρείται ο αριθμός τηλεφώνου της κατοικίας του και σε περίπτωση που στερείται τηλεφώνου, ο αριθμός τηλεφώνου της εργασίας του ή ο αριθμός τηλεφώνου συγγενούς ή γνωστού με τον οποίο θα είναι δυνατή η ειδοποίησή του. Με την αποδοχή του Συμβολαίου Υδροληψίας ο καταναλωτής αποδέχεται ταυτόχρονα όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
4. Ο Δήμος Αντιπάρου σε περίπτωσης αποχώρησης του καταναλωτή από το ακίνητο, δικαιούται να παρακρατά από την εγγύηση τις κάθε είδους οφειλές αυτού, που βεβαιώνονται εις βάρος του. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει από το ακίνητο, του οποίου δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής και εγκαταλείψει οποιοδήποτε χρέος προς το Δήμο Αντιπάρου που δεν καλύπτεται από την εγγύηση, ο Δήμος Αντιπάρου δικαιούται να μην ικανοποιήσει νέα αίτηση του για υδροδότηση ή να μεταφέρει την οφειλή του στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υδρομετρητή της νέας διεύθυνσής του.

ΑΡΘΡΟ 21: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ

1. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού περιλαμβάνει την αξία του καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από το Ν. 1069/80. Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο, η ελάχιστη κατανάλωση κάθε υδρομετρητή (πάγιο), το ύψος του ενοικίου του υδρομετρητή και οι λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη του Ν. 1069/80, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που ελέγχεται σύμφωνα με το νόμο και δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων ή στον τοπικό τύπο.
Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος και εκδίδεται με βάση την ένδειξη κατανάλωσης του υδρομετρητή μέσα στο διάστημα αυτό και τις τιμές που καθορίζονται με την προαναφερόμενη απόφαση και αποστέλλεται στον καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον εξοφλήσει μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο έντυπο του.
2. Η περίοδοι καταμέτρησης των υδρομετρητών, καθώς και οι κατηγορίες των τιμολογίων καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώτος λογαριασμός κατανάλωσης νερού εκδίδεται για την περίοδο στην οποία έχει τοποθετηθεί ο υδρομετρητής.
3. Η πληρωμή του λογαριασμού γίνεται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Αντιπάρου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού ο Δήμος Αντιπάρου, μπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχή νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού, η οφειλή μπορεί να επιβαρύνεται με προσαυξήσεις ή τόκους, που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου. Σε περίπτωση διακανονισμού παλαιών οφειλών ο καταναλωτής υποχρεούται να εξοφλεί εμπρόθεσμα και τους τρέχοντες λογαριασμούς ύδρευσης, διαφορετικά ακυρώνεται ο διακανονισμός και αφαιρείται ο μετρητής.
Στο λογαριασμό ύδρευσης δύναται να αναγράφεται εκτός από όνομα του οφειλέτη και όνομα παραλήπτη. Σε κάθε περίπτωση όμως υπόχρεος για την εξόφληση του λογαριασμού είναι ο οφειλέτης.
Η μη παραλαβή του λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον υδρευόμενο από τις νόμιμες συνέπειες της μη εμπρόθεσμης εξόφλησής του. Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται μέχρι και την οριζόμενη ημερομηνία που αναγράφεται στο αποστελλόμενο έντυπο του λογαριασμού, στην Τράπεζα. Αν ο λογαριασμός, ανεξάρτητα από το ύψος και τη φύση της οφειλής, δεν εξοφληθεί μέχρι την οριζόμενη σε αυτόν ημερομηνία, ο Δήμος Αντιπάρου έχει δικαίωμα να εκδώσει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, εντολή διακοπής της υδροδότησης του ακινήτου και συγχρόνως να χρεώσει τον υδρευόμενο με πρόσθετο ποσό, καθοριζόμενο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των τυχόν προσαυξήσεων και του ποσού επανασύνδεσης της παροχής, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου. Το ποσό επανασύνδεσης της παροχής μπορεί να χρεωθεί στον υποκείμενο της διακοπής καταναλωτή, έστω και αν για λόγους τεχνικούς δεν κατέστη δυνατή η διακοπή της υδροδότησης λόγω χρέους.
5. Μετά την διακοπή λόγω χρέους και για όσο χρόνο παραμένει η διακοπή αυτή, δεν εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από περίοδο διακοπής μεγαλύτερη από έξη μήνες, ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των καταναλωτών.
6. Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισμένη παροχή, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σ' εκείνο που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης του λόγω χρέους υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης και στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. Ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί, επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή.
7. Αν μετά την υδροδότηση η ένδειξη του υδρομετρητή δεν παρουσιάζει κατανάλωση, ο λογαριασμός του υδρολήπτη εκδίδεται για την ελάχιστη ανά περίοδο κατανάλωση νερού (πάγιο). Με την ελάχιστη κατανάλωση εκδίδεται ο λογαριασμός για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη της τελευταίας ένδειξης μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης για διακοπή της υδροληψίας, ανεξάρτητα αν το διάστημα αυτό είναι μικρότερο της καθορισθείσας περιόδου καταμέτρησης.
8. Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά, ο Δήμος Αντιπάρου έχει δικαίωμα να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενες καταναλώσεις, καταναλώσεις αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, καταναλώσεις καταγραφόμενες από τον νέο υδρομετρητή και άλλα στοιχεία που αυτή θα κρίνει προσφορότερα.
Επίσης αν κατά το διάστημα της λήψης των ενδείξεων διαπιστωθεί ότι το φρεάτιο είναι σκεπασμένο ή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό, ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι να γίνει δυνατή η λήψη πραγματικής ένδειξης, οπότε θα γίνει εκκαθάριση του λογαριασμού.
Ο Δήμος Αντιπάρου δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από διαρροή, κατά το χρονικό διάστημα που το φρεάτιο θα παραμείνει σκεπασμένο. Έχει επίσης το δικαίωμα, σε περίπτωση κάλυψης του φρεατίου, να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου την αποκάλυψή του ή να προβεί με προσωπικό του σε αυτήν, χρεώνοντας τον ιδιοκτήτη με την σχετική δαπάνη.
9. Ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να εισπράττει με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού τις κάθε είδους οφειλές του καταναλωτή, που αρνείται αδικαιολόγητα να εξοφλήσει. Η χρέωση των οφειλών στους λογαριασμούς γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του σχετικού τιμολογίου για εξόφληση, ή την επίδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Η μη εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης νερού έχει ως συνέπεια την διακοπή της παροχής του νερού μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.
10. Ο Δήμος Αντιπάρου δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλει την αξία της κατανάλωσης, όπως αυτή καταγράφεται από τον υδρομετρητή.

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΑΚΟΠΗ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:
α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του καταναλωτή προς το Δήμο Αντιπάρου. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή και την καταβολή της ανάλογης εγγύησης.
β) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό. Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή και καταβληθεί το ποσό της επανασύνδεσης.
2. Αφαίρεση της παροχής γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο και παραμένει όλη η διάταξη στην διάθεση του Δήμου Αντιπάρου, η οποία μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να υδροδοτήσει άλλον πελάτη ή για να τοποθετήσει συσκευές ελέγχου του δικτύου.
3. Για κατεδάφιση της οικοδομής και ανέγερση νέας, ο ενδιαφερόμενος για την ανέγερση κτίσματος, με σχετική αίτησή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οφείλει να ζητήσει νέα σύνδεση υδροδότησης.
4. Αφαίρεση παροχών γίνεται τέλος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων του παρόντος Κανονισμού και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου.

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου αποφασίζει γενικά, σύμφωνα με εισήγηση του δημάρχου, για την πολιτική μείωσης λογαριασμών καταναλωτών που παρουσιάζουν άπαξ αδικαιολόγητη αύξηση κατανάλωσης και εγγράφως ζητούν μείωση λογαριασμού. Η λογική μείωσης του λογαριασμού πρέπει να είναι ανάλογη με το μέσο όρο κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του υδρομέτρου, την αντίστοιχη περίοδο των δύο προηγούμενων ετών. Ο δήμαρχος είναι υπεύθυνος για την σωστή εφαρμογή της παραπάνω αποφάσεως.
2. Ο καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο Δήμο Αντιπάρου και εκθέτει τις απόψεις του. Το αρμόδιο τμήμα διενεργεί αυτοψία και εάν διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση της χρέωσης εισηγείται στον Δήμαρχο, ο οποίος στη συνέχεια εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για ν’ αποφασίσει σχετικά. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις αφανούς διαρροής, ελαττωματικής λειτουργίας μετρητή, λανθασμένης λήψης της ένδειξης και λανθασμένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των τελών.
3. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού και μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία εξόφλησής του. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση. Ο Δήμος Αντιπάρου οφείλει εντός τριών (3) μηνών να έχει εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις.
4. Σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλεφθεί η καταβολή ποσού ή ποσοστού του αμφισβητούμενου λογαριασμού, που θα πρέπει να καταβάλλει ο ενιστάμενος άμεσα.
5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς το Δήμο Αντιπάρου που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτόν, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρων ο καθένας.

ΑΡΘΡΟ 24: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με το Δήμο Αντιπάρου δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος Αντιπάρου κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
2. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στο Δήμο Αντιπάρου την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη και ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των χρεών.
3. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στο Δήμο Αντιπάρου ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής. Ο Δήμος Αντιπάρου δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόμιο, όταν γι’ αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη.
4. Ο Δήμος Αντιπάρου δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότηση του, μέχρις ότου να εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα.
5. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στο Δήμο Αντιπάρου και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη προς το Δήμο Αντιπάρου. Ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητα της να μεταφέρει την απαίτησή της στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Αντιπάρου.

6. Οι ιδιοκτήτες και εκείνου που χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων του Δήμου Αντιπάρου σ΄ αυτό προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησης τους, ο Δήμος Αντιπάρου δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου