Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 13 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Αντιπάρου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου του πελάτη, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή αρμοδιότητάς της, με το δίκτυο ύδρευσης για την παροχή πόσιμου νερού με την ακόλουθη διαδικασία και όρους:
1. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο, από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης, η προηγούμενη σύνδεση με αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου, η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου, η οποία, αφού διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο, συντάσσει τον προϋπολογισμό της δαπάνης σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου. Αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από το Δήμο Αντιπάρου καλείται ο ενδιαφερόμενος να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της, θεωρείται ότι επιθυμεί την ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο. Μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου του με το δίκτυο ύδρευσης.
3. Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από το Δήμο Αντιπάρου μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
4. Μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ο Δήμος Αντιπάρου κατασκευάζει τις παροχές νερού από το δίκτυό της μέχρι και το ακίνητο του πελάτη. Ο Δήμος Αντιπάρου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του μετρητή και τη διακλάδωση από το δίκτυό της μέχρι τη θέση του μετρητή, ενώ η υπόδειξη της από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο Αντιπάρου, εκτός αν αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.
5. Στις πολυώροφες οικοδομές ο Δήμος Αντιπάρου δεν είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει όλες τις παροχές που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντα, αλλά μόνον εκείνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη.
6. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδομής, για να διαπιστώσει αν είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα σχεδιαγράμματα που χορηγεί και την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος "ΤΟΤΕΕ 2411/1986 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού", όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ελαττωματικές, ο Δήμος Αντιπάρου δικαιούται να μην προβεί στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέχρι την επισκευή ή την τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη.
8. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και την καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή από μέρους του υδρολήπτη, ο Δήμος Αντιπάρου αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή υγιεινό νερό με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά και ο καταναλωτής να πληρώνει τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού που εκδίδεται κάθε φορά από το Δήμο Αντιπάρου.
9. Αν, μετά τη σύνδεση, οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή, ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες και με την κατάλληλη διάμετρο μετατροπές για την τοποθέτηση νέου υδρομετρητή. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον ιδιοκτήτη που υποχρεούται επίσης στην καταβολή της διαφοράς εγγύησης του υδρευόμενου. Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για τις προδιαγραφές του μετρητή, ο Δήμος Αντιπάρου έχει δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει με δαπάνη του ιδιοκτήτη, υδρομετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση.

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων - εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης του Δήμου Αντιπάρου με το δίκτυο ύδρευσης, οι ιδιοκτήτες αυτών μαζί με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να προσκομίσουν στο Δήμο Αντιπάρου τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:
1. Για να τοποθετηθεί νέα παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα:
Εφ’ όσον πρόκειται για νέα οικοδομή ή παλιά οικοδομή που επισκευάστηκε:
α) Φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας.
β) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.
Εφ’ όσον πρόκειται για κτίσμα που ανεγέρθηκε πριν το 1955:
α) Θεωρημένο έγγραφο από την πολεοδομία, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του κτίσματος.
β) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.
Στην περίπτωση αυτή η αίτηση του ιδιοκτήτη διαβιβάζεται στην τεχνική υπηρεσία, η οποία εξετάζει την δυνατότητα ή μη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, αν υπάρχει σύνδεση ή δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, αν έχει εξοφληθεί η δαπάνη σύνδεσης και κάθε άλλο στοιχείο της αίτησης που κρίνεται σκόπιμο. Μετά τον έλεγχο και την κοστολόγηση καλείται ο υδρολήπτης για την οικονομική τακτοποίηση, προκειμένου να προγραμματιστεί η κατασκευή της παροχής.
2. Για να τοποθετηθεί παροχή για ειδική δραστηριότητα η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας.
β) Συνοπτική περιγραφή της ασκούμενης δραστηριότητας.
γ) Τεκμηριωμένη ανάλυση της μέγιστης και της μέσης ανά ημέρα απαιτούμενης ποσότητας νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.
δ) Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο εταιρικού από το οποίο να προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας.
ε) Φωτοαντίγραφο μίας σελίδας του τιμολογίου του επαγγελματία με σχετική θεώρηση από την εφορία.
στ) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.
Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου, το οποίο λαμβάνει υπόψη του την εκάστοτε υφιστάμενη επιχειρησιακή της δυνατότητα και μπορεί να θέτει ανάλογους όρους και περιορισμούς.
3. Για να τοποθετηθεί προσωρινή παροχή η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας.
β) Βεβαίωση του κυρίου του έργου ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης.
γ Κατάθεση χρηματικής εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου ενιαία για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την αφαίρεση και οικονομική τακτοποίηση της παροχής. Η χρηματική εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αντιπάρου στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διακόψει την υδροδότηση του και δεν φροντίσει για την οικονομική του τακτοποίηση εντός 15 ημερών.
4. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων δημοτικών ή δημοσίων ή σε προσωρινές ολιγοήμερες εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, εργοταξιακής προσωρινής παροχής ή προσωρινού κρουνού αφού προσκομιστεί η κατάλληλη βεβαίωση από τον κύριο του έργου, αν πρόκειται για εργοτάξιο ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή αφαιρείται, εκτός αν ο κύριος του έργου δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρησή της για την εξυπηρέτηση του έργου και μετατρέπεται με έξοδα του υδρολήπτη σε άλλης κατηγορίας υδροδότηση.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Δήμος Αντιπάρου δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας του προς υδροδότηση ακινήτου καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ' αυτού, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτήσαντος την υδροδότηση.

ΑΡΘΡΟ 16: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης μπορούν να υδρευθούν από το Δήμο Αντιπάρου, εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και καταβληθούν οι απαιτούμενες δαπάνες.
2. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται κυρίως στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου των υδρομέτρων, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση με δαπάνες του ιδιοκτήτη.
3. Δεν είναι δυνατή η υδροδότηση των ακινήτων, όταν δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από αυτά. Ο Δήμος Αντιπάρου σε αυτή την περίπτωση τοποθετεί το υδρόμετρο στο πλησιέστερο σημείο του δικτύου. Μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση αναλάβει παράλληλα και το κόστος της κατασκευής του.
4. Στην περίπτωση που το υδρόμετρο τοποθετείται στο πλησιέστερο σημείο του δικτύου υπεύθυνος για την σύνδεση, την συντήρηση του αγωγού και την αποκατάσταση βλάβης σε περίπτωση διαρροής είναι ο καταναλωτής.
5. Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση οικοδομών εντός σχεδίου πόλης για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, κατασκευάζονται από το Δήμο Αντιπάρου, χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη για το κόστος επέκτασης. Η κατασκευή του δικτύου θα γίνεται μετά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 για το χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
2. Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (κατοικία, κατάστημα κ.λ.π.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισμού (τουριστικές εγκαταστάσεις, κλπ) υδροδοτούνται με παροχές ειδικής χρήσης.
3. Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου.
4. Η θέση των υδρομέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου επιλέγεται από το Δήμο Αντιπάρου ώστε να είναι η καταλληλότερη. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης και κατασκευής των πεζοδρομίων, ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να μεταφέρει τους υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών και των υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης προσωρινές.
5. Δεν είναι δυνατή η υδροδότησή των ακινήτων, όταν δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από αυτά. Ο Δήμος Αντιπάρου σε αυτή την περίπτωση τοποθετεί το υδρόμετρο στο πλησιέστερο σημείο του δικτύου. Μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση αναλάβει παράλληλα και το κόστος της κατασκευής του.
6. Στην περίπτωση που το υδρόμετρο τοποθετείται στο πλησιέστερο σημείο του δικτύου υπεύθυνος για την σύνδεση, την συντήρηση του αγωγού και την αποκατάσταση βλάβης σε περίπτωση διαρροής είναι ο καταναλωτής.
7. Για την επέκταση αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Άδεια οικοδομής του κτίσματος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη ότι μπροστά ή δίπλα από το ακίνητο του υπάρχει διαμορφωμένος δρόμος.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα αναλαμβάνει τη δαπάνη επέκτασης, καθώς και τη δαπάνη της μελλοντικής μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης σε εγκεκριμένο δρόμο.
δ) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή αίτηση από τους συνιδιοκτήτες του ίδιου ακινήτου ή από ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων, πρέπει να υποβληθεί κοινή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα αναλαμβάνουν όλοι οι αιτούντες τη δαπάνη επέκτασης και τυχόν μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης και θα βεβαιώνουν τα ποσοστά συμμετοχής του καθενός στη δαπάνη επέκτασης του αγωγού.
8. Η επέκταση του δικτύου πραγματοποιείται από το Δήμο Αντιπάρου κατά προτεραιότητα, εφόσον καταβληθεί η απαιτούμενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Αντιπάρου, η οποία έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.
Σύνδεση των Ακινήτων του Δήμου Αντιπάρου και Κοινωφελών Οργανισμών
1. Ο Δήμος Αντιπάρου καταβάλλει για την κατασκευή των παροχών ύδρευσης ποσό, που αποφασίζεται με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.
2. Τα Δημόσια εκπαιδευτήρια, οι ιεροί ναοί, τα μουσεία, τα δημόσια κοινωφελή ιδρύματα και όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αντιπάρου (επιχειρήσεις, οργανισμοί κλπ) καταβάλλουν ολόκληρη τη δαπάνη κατασκευής της παροχής υδροδότησης σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Οι ιδιώτες, που εκμεταλλεύονται δημοτικούς χώρους ή εγκαταστάσεις, όπως περίπτερα, καντίνες, αναψυκτήρια κλπ, υποχρεούνται να πληρώνουν το νερό που καταναλώνουν με τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Για το σκοπό αυτό θα καταβάλλουν στο Δήμο Αντιπάρου εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και θα εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού στο όνομα τους ή την επωνυμία της επιχείρησής τους. Η μη συμμόρφωσή τους θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή της παροχής του νερού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου