Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 6 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 6

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
α) Παροχή ύδρευσης εντός σχεδίου πόλεως ή μέσα σε οικισμό προ του 1923
β) Παροχή ύδρευσης εκτός σχεδίου & οικισμού προ του 1923.
Η διάμετρος των παροχών και των υλικών καθώς και ο τρόπος σύνδεσης με το δίκτυο διανομής καθορίζεται από το Δήμο Αντιπάρου.
ΘΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
α) Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομετρητή. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο μπροστά από το ακίνητο. Ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα, με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, να τοποθετεί φρεάτια υδρομετρητών μέσα σε προκήπια, εφ’ όσον τεχνικοί λόγοι αποκλείουν την τοποθέτηση φρεατίων στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης, και εφόσον αυτά παραμένουν επισκέψιμα. Ο ιδιοκτήτης, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη δυνατότητα εκτέλεσης τεχνικών εργασιών από την θέση του υδρομετρητή μέχρι τον αγωγό διανομής. Επίσης φρεάτια υδρομετρητών δύνανται να τοποθετηθούν και μέσα στις κατά το πρόσωπο των οικοδομών στοές, εφόσον στο πεζοδρόμιο μπροστά στη στοά υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων. Σε πάνω από δύο παροχές, ο υδρολήπτης υποχρεούται να κατασκευάσει φρεάτιο τοποθέτησης υδρομέτρων σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
β) Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων ή γωνιακών είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών μπροστά στις προσόψεις των αντίστοιχων δρόμων.
Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων.
γ) Σε ακίνητα με πρόσοψη σε οδό από την οποία διέρχεται αγωγός ύδρευσης, αποτελούμενα από δύο ή περισσότερα κτίσματα εξ αδιαιρέτου και με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, είναι δυνατή η τοποθέτηση παροχής στην πρόσοψη της κάθε ανεξάρτητης ιδιοκτησίας.
ε) Ο Δήμος Αντιπάρου δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτηθούν (άδεια τομής, εκσκαφές, επαναφορές κλπ.) στο τμήμα από την θέση του φρεατίου του υδρομετρητή μέχρι το ακίνητο.
στ) Είναι δυνατή η τοποθέτηση των υδρομετρητών σε υπερυψωμένη θέση επί της ρυμοτομικής γραμμής, μέσα σε ειδική κατασκευή. Οι τεχνικές προδιαγραφές, η θέση και οι λοιπές λεπτομέρειες της ειδικής αυτής κατασκευής, καθορίζονται από το Δήμο.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Για κάθε νόμιμο ακίνητο χορηγείται αριθμός κοινών παροχών ίσος προς το άθροισμα των αυτοτελών χώρων κύριας χρήσης, πλέον μιας κοινόχρηστης παροχής της οποίας ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα ενός από τους ιδιοκτήτες. Κοινόχρηστη παροχή δεν δικαιούνται οι μονοκατοικίες.
Σε ακίνητα ειδικού προορισμού, (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια, κοινωφελή ιδρύματα κλπ.) που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα αλλά δεν υποχρεούται να χορηγήσει περισσότερες της μία παροχές κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης μηχανικού για την αναγκαιότητα χορήγησης αυξημένης παροχής και έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Εάν μέσα σ' ένα ακίνητο υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες χορηγείται για όλες μία (1) κοινόχρηστη παροχή. Σε διαφορετική περίπτωση δύναται να χορηγηθεί πρόσθετη κοινόχρηστη παροχή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε ακάλυπτα οικόπεδα που χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης (εκθεσιακός χώρος, μάντρα υλικών οικοδομών, ανθοκήπια, μαρμαρογλυφεία, κ.λ.π.) χορηγείται προσωρινά και μόνο για όσο χρόνο διαρκεί η επαγγελματική δραστηριότητα, μία παροχή στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

  • 8.1 Ακίνητα εντός εγκεκριμένου σχεδίου, εντός οικισμού προ 1923 & εκτός σχεδίου:
α) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα τα οποία ευρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, εντός οικισμού προ 1923 & εκτός σχεδίου όπως αυτό καθορίζεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
β) Όλα τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να υδρευθούν από το Δήμο αφού προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου .
γ) Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ.7.β. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοσθεί και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά από το ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε τοποθετείται αυτή προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής στην οριστική της θέση σύμφωνα με την περίπτωση (ια) του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται επί ιδιωτικής οδού, τότε το φρεάτιο του υδρομετρητή τοποθετείται στο πεζοδρόμιο της συμβολής της ιδιωτικής οδού με την εγκεκριμένη οδό, εφόσον αυτή διαθέτει δίκτυο.
δ) Η υπόδειξη της θέσης τοποθέτησης του φρεατίου των υδρομετρητών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνο όταν τούτο είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμο και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο Αντιπάρου, εκτός εάν η πρόσθετη αυτή δαπάνη καταβληθεί από τον αιτούντα. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει για το σημείο, το οποίο κρίνεται ως καταλληλότερο για την τοποθέτηση των υδρομέτρων .
ε) Θεωρείται πως περνά μπροστά από το ακίνητο αγωγός και επομένως είναι δυνατή η τοποθέτηση φρεατίου υδρομετρητή στο πεζοδρόμιο μπροστά από το ακίνητο, ακόμα και αν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου εφόσον:
Ι. Το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα 18 μέτρα.
ΙΙ. Το πλάτος του οδοστρώματος δεν ξεπερνά τα 10 μ. και ο δρόμος εξυπηρετεί λεωφορειακές γραμμές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η έκδοση άδειας τομής του οδοστρώματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
στ) Δεν θεωρείται πως περνά αγωγός μπροστά από το ακίνητο, εάν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι από το ακίνητο πλευρά του δρόμου, εφόσον ο δρόμος ασχέτως πλάτους διαθέτει διαχωριστική νησίδα.
ζ) Εάν δεν περνά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η ύδρευσή του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών μακριά από αυτό που συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό διανομής. Ο υδρομετρητής στην περίπτωση αυτή τοποθετείται βάση υπόδειξης της αρμόδιας υπηρεσίας κοντά στον αγωγό διανομής.
η) Ο αριθμός των παροχών, που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το ακίνητο που θα υδρεύσουν δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3).
θ) Ακίνητα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3741/1929 ή το Ν.Δ. 1024/1971, δικαιούνται μέχρι τρεις (3) παροχές σε απόσταση για κάθε μία ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία.
ι) Η απόσταση του αγωγού διανομής στον οποίο συνδέονται οι παροχές των περιπτώσεων (η) και (θ) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 200 μ. από την πλησιέστερη πλευρά του προς υδροδότηση ακινήτου. Η μέτρηση της απόστασης αυτής γίνεται βάσει της εγκεκριμένης ρυμοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη την συντομότερη διαδρομή.
ια) Η τοποθέτηση των παροχών μακριά από τα ακίνητα που υδροδοτούν, είναι προσωρινή, και γίνεται για την άμεση εξυπηρέτηση των ακινήτων, που δεν διαθέτουν πρόσοψη σε αγωγό διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από αυτά γίνεται αυτεπάγγελτα και η μεταφορά των παροχών τους σε οριστική θέση σύμφωνα με το άρθρο 7.2. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει το Δήμο Αντιπάρου και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα θέση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη των υδρευόμενων. Οι υδρευόμενοι ειδοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλουν μετά την μεταφορά να προβούν στη σύνδεση των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων με τον υδρομετρητή, στη νέα θέση. Ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη αν λόγω αμέλειας των υδρευόμενων προκληθεί στέρηση νερού.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά της οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 8.1. (ε-Ι) και (ε-ΙΙ) οι παροχές τοποθετούνται στη γωνία του τετραγώνου και προς την πλευρά του ακινήτου εφόσον εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός. Αν δεν υπάρχει τέτοιος αγωγός, τοποθετείται από το Δήμο Αντιπάρου εγκάρσιο τμήμα στη γωνία της οδού, με δαπάνες του υδρευόμενου. Δεύτερο εγκάρσιο είναι δυνατό να τοποθετηθεί στο μέσον του οικοδομικού τετραγώνου εφόσον η πλευρά του τετραγώνου στην οποία βρίσκεται ο αγωγός, υπερβαίνει τα 100 μ.
ιβ) Η τοποθέτηση του υδρομέτρου από τον Δήμο Αντιπάρου γίνεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της αίτησης, εκτός αν υπάρχει κώλυμα που οφείλεται στον ιδιοκτήτη ή το ακίνητο.
ιγ) Σε περίπτωση που παρέλθουν δύο μήνες από την ημερομηνία της αίτησης, χωρίς να τοποθετηθεί η παροχή με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, τότε θα εκδίδονται λογαριασμοί στους οποίους θα χρεώνεται μόνο το πάγιο.
  • 8.2 Επεκτάσεις αγωγών σε εντός σχεδίου & εντός οικισμού προ 1923 περιοχές
α) Αν η απόσταση του ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 8.1. (ι) είναι μεγαλύτερη από την ορισμένη μεγίστη, εκτελείται επέκταση του αγωγού διανομής, ώστε αφενός μεν η απόσταση του ακινήτου να γίνει ίση ή μικρότερη από την ορισμένη μεγίστη, αφετέρου δε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση. Ως ελάχιστη επέκταση θεωρούνται τα 5 μ.
β) Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις, πραγματοποιείται επέκταση του κατάλληλου αγωγού διανομής ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε τα φρεάτια να είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιό του. Η δαπάνη για τις παραπάνω περιπτώσεις βαρύνει τον υδρευόμενο.
γ) Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων, όπως θα βεβαιώσει η αρμόδια Υπηρεσία, η απαιτούμενη επέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατό, και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της, σε απόσταση κατ’ εξαίρεση μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη, αλλά πάντως όχι μεγαλύτερη των 150 μ. από την πλησιέστερη πλευρά του ακινήτου.
δ) Είναι δυνατή η εξ ολοκλήρου κατασκευή από τρίτους δικτύου διανομής εντός οργανωμένων οικισμών με την έγγραφη συναίνεση και συνεπίβλεψη του Δήμου Αντιπάρου και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του.

ΑΡΘΡΟ 9: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΕΚΣΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου του και την αντιμετώπιση ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου.
2. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτή συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τα αρμόδια γραφεία του Δήμου Αντιπάρου.
3. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο Αντιπάρου, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής με δική του ευθύνη και δαπάνη. Ο Δήμος Αντιπάρου δεν ευθύνεται αν από αμέλεια του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τεχνικού προκληθεί η διακοπή της ύδρευσης του ή οποιαδήποτε άλλη ζημία.
4. Οι εργασίες για τη μεταφορά, την μετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής ή την τοποθέτηση νέας γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
5. Οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από το Δήμο Αντιπάρου νέα παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
9.1. Μεταφορά παροχής
α) Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο δύναται να μεταφερθούν κατόπιν αιτήσεως μπροστά σ' αυτό. Η δαπάνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη της παροχής, το δε ύψος της δαπάνης καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Παροχή τοποθετημένη μπροστά από το ακίνητο σε οριστική θέση, μεταφέρεται σε άλλη οριστική θέση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ενδιαφερόμενο.
γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, είναι δυνατή η μεταφορά παροχής από οριστική θέση σε νέα οριστική αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη της μεταφοράς της παροχής βαρύνει το Δήμο Αντιπάρου.
δ) Μεταφορά παροχής που είναι μακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση, πάλι μακριά από το ακίνητο, είναι δυνατή εφόσον ο υδρευόμενος το ζητήσει με αιτιολογημένη αίτηση η οποία θα γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Υπηρεσία και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι αποδέχεται την νέα αυτή θέση ως προσωρινή σύμφωνα με το 8.1. (ια). Η δαπάνη για την μεταφορά βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αιτούντα.
ε) Μεταφορά παροχής σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο επιβάλλεται, όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότηση του ακινήτου, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερη θέση, λόγω μεταγενέστερης επέκτασης του δικτύου. Στην προσωρινή αυτή θέση μεταφέρονται και οι παλαιές παροχές, εκτός αν ο υδρευόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί νέα παροχή στην παλαιά θέση και εφόσον δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο για αυτό. Η δαπάνη της μεταφοράς στη νέα προσωρινή θέση βαρύνει το Δήμο Αντιπάρου.
στ) Ο Δήμος Αντιπάρου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει, με δικές του δαπάνες, την παροχή από το καταργημένο παλιό δίκτυο, στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία. Ο Δήμος Αντιπάρου τρείς τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο οποίος οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Ο Δήμος Αντιπάρου δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.
ζ) Στις περιπτώσεις που η μεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο Αντιπάρου με δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού αυτού.
η) Πραγματοποιείται μεταφορά παροχής από οριστική ή προσωρινή θέση, σε προσωρινή θέση, μόνο για ειδικούς λόγους:
  • εφόσον ο αγωγός στον οποίο είναι συνδεδεμένη, απομονώθηκε λόγω προσβολής του από ρυπογόνες ουσίες. Το κόστος τόσο της μεταφοράς όσο και της επαναφοράς των παροχών στην πρότερη θέση τους βαρύνει το Δήμο Αντιπάρου, εκτός αν υπαίτιος ή υπαίτιοι της ρύπανσης είναι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία ανήκουν οι παροχές. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση του συγκεκριμένου ακινήτου ή ακινήτων μέχρι την άρση του προβλήματος και να χρεώσει τον εν λόγω ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτες με το σύνολο των δαπανών που θα πραγματοποιήσει σαν συνέπεια της ενέργειας αυτής. Στην περίπτωση μεταφοράς παροχής από προσωρινή θέση σε οριστική σαν συνέπεια της παραπάνω αιτίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο 9.1.(α).
  • Είναι δυνατή η μεταφορά παροχής που βρίσκεται είτε σε οριστική θέση είτε σε προσωρινή θέση σε άλλη προσωρινή, εφόσον λόγοι εκτέλεσης έργων άλλων φορέων το υπαγορεύουν. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον φορέα του έργου.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η δαπάνη σύνδεσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων βαρύνει τον υδρευόμενο. Την εργασία της μεταφοράς παροχών ακολουθεί και η εργασία απομόνωσης της παροχής από τον κρουνό συνένωσης, αφαίρεσης του υδρομετρητή, αποξήλωσης του φρεατίου μετά του καλύμματος αυτού και αποκατάστασης του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην πρότερη κατάσταση. Η δαπάνη των εργασιών αυτών βαρύνει το Δήμο Αντιπάρου.
9.2 Μετατόπιση παροχής – Αποδοχή της μετατόπισης από τον υδρευόμενο
Μετατόπιση παροχής είναι η μετακίνηση του φρεατίου, του υδρομετρητή και όλων των εξαρτημάτων που περιέχονται στο φρεάτιο, χωρίς νέα διάτρηση του αγωγού.
α) Ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει παροχή για λόγους ασφαλέστερης λειτουργίας ή στην περίπτωση που βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας, σε νέα θέση, χωρίς την επιβάρυνση του υδρευόμενου, ο οποίος όμως υποχρεούται στην προσαρμογή των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου του, ώστε να γίνει δυνατή η σύνδεσή του στην νέα θέση, με δική του δαπάνη.
β) Αν προκύψει ανάγκη μετατόπισης της παροχής σαν συνέπεια εκτέλεσης έργων από οποιοδήποτε φορέα, η σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα κατασκευής του έργου.
γ) Η δαπάνη για την μετατόπιση των αγωγών του Δήμου Αντιπάρου που βρίσκονται σε ξένες ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξ’ ολοκλήρου το Δήμο Αντιπάρου.
Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη μεταφοράς, μετατόπισης, ανύψωσης ή καταβίβασης παροχής, ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να την αποδεχθεί. Ο Δήμος Αντιπάρου, εφόσον ειδοποιήσει τον υδρευόμενο, δεν ευθύνεται αν λόγω αμέλειάς του, προκληθεί διακοπή της υδροδότησής του.
9.3 Ανύψωση- Καταβίβαση παροχής
Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη. Η δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της στάθμης του πεζοδρομίου βαρύνει τον υπεύθυνο για την μεταβολή. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα στάθμη γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του υδρευόμενου.
9.4 Μετατοπίσεις αγωγών
α) Μετατοπίσεις αγωγών πραγματοποιούνται στις περιπτώσεις μεταβολής της υφιστάμενης ρυμοτομίας ή εφαρμογής ρυμοτομίας.
β) Για οποιοδήποτε λόγο κριθεί απαραίτητο κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Αντιπάρου.
9.5 Διακοπή υδροδότησης
Η διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου γίνεται με αφαίρεση υδρομέτρου. Διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες σε διαφορετικές παροχές.
β) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες με δίκτυο υδροδότησης άλλου φορέα ή και με άλλη πηγή.
γ) Σε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας.
δ) Εφόσον υπάρχουν πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου.
ε) Εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού της παροχής από ρυπογόνες ουσίες.
στ) Κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
ζ) Σε περίπτωση εμπορίας νερού.
η) Σε περίπτωση υδροδότησης οικοδομής, που έχει κριθεί οριστικά με απόφαση της αρμόδιας κατά νόμο επιτροπής αυθαίρετη και κατεδαφιστέα, εφόσον ζητήσει τούτο η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
θ) Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του δικτύου υπονόμων ακαθάρτων και βρόχινων νερών του Δήμου Αντιπάρου.
ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και την σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αντιπάρου και του υδρολήπτη.
9.6 Έκτακτη Διακοπή υδροδότησης
Ο Δήμος Αντιπάρου δύναται κατόπιν ειδοποιήσεώς της από τον υδρευόμενο ή τρίτο πρόσωπο, να διακόψει προσωρινά την υδροδότηση ακινήτου, στο οποίο έχει σημειωθεί εμφανής απώλεια νερού, με απομόνωση του κρουνού διακοπής.
9.7 Επισκευές και αντικαταστάσεις φρεατίων και καλυμμάτων υδρομετρητών
Ο Δήμος Αντιπάρου αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήσεως του υδρευόμενου, προβαίνει στην επισκευή ή αντικατάσταση φρεατίου, καλύμματος και πλαισίου της παροχής. Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες βαρύνει τον υδρευόμενο. Αν η βλάβη προκύψει αποδεδειγμένα σαν συνέπεια εκτέλεσης έργων από οποιοδήποτε φορέα, η δαπάνη επισκευής ή αντικατάστασης, θα βαρύνει τον φορέα κατασκευής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 10: ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

Οι υδρομετρητές είναι συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης του νερού και εγκαθίστανται στον αγωγό της παροχής. Οι υδρομετρητές είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές.
Οι υφιστάμενοι σήμερα υδρομετρητές χωρίζονται ως προς τον μηχανισμό καταμέτρησης σε δύο κατηγορίες, τους ογκομετρικούς και τους ταχυμετρικούς. Στην κατηγορία των ταχυμετρικών υδρομετρητών περιλαμβάνονται οι υδρομετρητές τύπου πολλαπλής ριπής και οι τύπου Woltman.
Οι υδρομετρητές έχουν δοκιμασθεί πριν την τοποθέτησή τους, όσον αφορά την καλή τους λειτουργία και την ακρίβεια των ενδείξεών τους, σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και καλύπτουν την μετρολογική κλάση Β σύμφωνα με την οδηγία 75/33/ΕΟΚ και το πρότυπο ISO 4064, (όπως κάθε φορά ισχύουν αυτά μετά από τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή αντικαταστάσεις για τις μετρολογικές κλάσεις των υδρομετρητών).
Σε κάθε περίπτωση, οι τοποθετούμενοι υδρομετρητές, φέρουν κατά την τοποθέτησή τους μηδενική ένδειξη.
1. Ο καταναλωτής είναι χρήστης του υδρομετρητή και βαρύνεται με το πάγιο συντήρησης και αφαίρεσής του, η οποία καταβάλλεται με την μορφή ενοικίου υδρομετρητή, το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού.
2. Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε εμφανές, ασφαλές και εύκολο στην πρόσβαση σημεία συνήθως έξω στο πεζοδρόμιο, τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ' αυτά, τους υδρομετρητές ή τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τρίτου.
3. Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένας υδρομετρητής. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι αντικανονική και ο Δήμος Αντιπάρου δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού ή και σε αφαίρεση του υδρομετρητή μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
4. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης ή χρήστης κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας θα καταβάλλει χωριστή εγγύηση χρήσης υδρομετρητή και σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνεται η πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στο Δήμο Αντιπάρου.
5. Ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλους, ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από το Δήμο Αντιπάρου τον έλεγχο των μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Δήμο Αντιπάρου και να καταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε μετρητή, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με προσέγγιση + -4% ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από + - 4% τα έξοδα βαρύνουν το Δήμο Αντιπάρου.
6. Παρεμβάσεις στον μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου. Ο καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί το Δήμο Αντιπάρου σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε.
Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο αδρανείας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, της αντίστοιχης περίοδο των δύο προηγούμενων ετών.
10.1 Χώρος υδρομετρητών
1. Η επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων ακινήτων γίνεται κατά την κρίση του Δήμου Αντιπάρου.
2. Ο χώρος των υδρομετρητών που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδομών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύματα υπονόμων, που να προκαλούν κίνδυνο μολύνσεως του νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία. Απαγορεύεται ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης μέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδρομετρητές.
3. Οι υδρομετρητές παροχών που υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένα σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής.
4. Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
5. Το προσωπικό του Δήμου Αντιπάρου που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο, με την παρουσία του υδρολήπτη.
6. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του Δημάρχου.
10.2 Έλεγχος καλής λειτουργίας υδρομετρητών
Οι υδρομετρητές βάσει των οποίων υπολογίζεται η κατανάλωση είναι κατασκευασμένοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς, έχουν δοκιμαστεί για την ακρίβεια των ενδείξεών τους πριν εγκατασταθούν, και αποτελούν το βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε.
Ο υδρευόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον επιτόπιο έλεγχο της καλής λειτουργίας του υδρομετρητή με φορητό ηλεκτρονικό μετρητή, παρουσία του ιδίου ή αντιπροσώπου του και συντάσσεται πρωτόκολλο ελέγχου υδρομέτρου το οποίο υπογράφεται από αυτόν και τον τεχνίτη που διενήργησε τον έλεγχο. Το πρωτόκολλο είναι έγκυρο και χωρίς την υπογραφή του καταναλωτή. Στην περίπτωση που βρεθεί απόκλιση των μετρήσεων του υδρομέτρου εις βάρος του καταναλωτή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 4% διενεργείται ανάλογη μείωση στον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού και αντικαθίσταται το υδρόμετρο. Το υδρόμετρο αντικαθίσταται επίσης αν βρεθεί να καταγράφει με απόκλιση πέραν του 4% εις βάρος του Δήμου Αντιπάρου.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από το Εργαστήριο Υδρομετρητών, ότι ο υδρομετρητής έχει παραβιαστεί και έχουν αλλάξει τα μετρολογικά χαρακτηριστικά του ή έχει καταστραφεί μερικώς ή ολικώς, τότε ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
Η δαπάνη αντικατάστασης του υδρομετρητή σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον υδρευόμενο, εκτός εάν απαιτηθεί αντικατάσταση από υπαιτιότητα του Δήμου Αντιπάρου.
10.3 Αντικαταστάσεις υδρομετρητών
Αντικατάσταση υδρομετρητή είναι η αφαίρεσή του και η τοποθέτηση άλλου, με νέο μετρητικό μηχανισμό και προσαρμογή ειδικής ασφάλειας.
Ο Δήμος Αντιπάρου δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν σε οποιοδήποτε σημείο της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου καθώς και τις συνέπειες αυτών, κατά την αντικατάσταση του υδρομετρητή, εφόσον η βλάβη οφείλεται στην μη τήρηση από τον υδρευόμενο των προδιαγραφών των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου όπως αναφέρονται στο άρθρο 11.
Αντικατάσταση υδρομετρητή γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση βλάβης ή επέμβασης τρίτων, που επηρεάζει την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.
β) Σε περίπτωση απώλειας του υδρομετρητή.
γ) Με αίτηση του υδρευόμενου για τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή.
δ) Σε περίπτωση που ο Δήμος Αντιπάρου κρίνει απαραίτητο τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή.
ε) Σε περίπτωση αφαίρεσης υδρομετρητή, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου που βρίσκονται μετά το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, ή για υδρομετρητές μεγάλης διαμέτρου μετά την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, ή για υδρομετρητές τοποθετημένους στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής μετά την ευρισκόμενη στο πεζοδρόμιο κεντρική βάνα προς την πλευρά του ακινήτου.
2. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο Δήμος Αντιπάρου ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών της μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
3. Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί ο υδρομετρητής έχει ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργεία του Δήμου Αντιπάρου Στην περίπτωση που ο υδρομετρητής καλυφθεί με χώματα ή μπάζα, ο Δήμος Αντιπάρου τάσσει στον υπαίτιο προθεσμία για την αποκάλυψή του και μετά την άπρακτη πάροδο της επιβάλλει σ’ αυτόν πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του. Αν ο ιδιοκτήτης δεν μερίμνησε για την αποκάλυψη του φρεατίου και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή, ως βάση υπολογισμού της κατανάλωσης λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε την αντίστοιχη περίοδο των δύο προηγούμενων ετών και ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ασκήσει ένσταση σχετικά με την κατανομή των ενδείξεων, παρά μόνον στην περίπτωση που μετά την αποκάλυψή του μετρητή διαπιστωθεί ότι κατέγραψε λιγότερα κυβικά από αυτά που χρεώθηκε.
4. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του. Επίσης θα πρέπει μετά το διακόπτη να υπάρχει κλαπέ αντεπιστροφής, η τοποθέτηση του οποίου γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι σύμφωνη με τα προδιαγραφόμενα στην παράγραφο αυτή ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να μην προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι αυτά να τακτοποιηθούν.
5. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου δεν πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Γενικά όμως η ύπαρξη εσωτερικών εγκαταστάσεων σε ξένες προς το υδρευόμενο ακίνητο ιδιοκτησίες, δεν υποχρεώνει το Δήμο σε διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου, ούτε η ύδρευση σημαίνει την αναγνώριση δικαιώματος πάνω στην ξένη ιδιοκτησία.
6. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να είναι κατασκευασμένες με σωλήνα χαλκού 1/2΄΄ ή Φ20 χιλιοστών πλαστική, έτσι ώστε να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 ατμοσφαιρών και να μη δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης του νερού.
7. Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα στους καταναλωτές, προκείμενου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.
8. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων ενίσχυσης της πίεσης με τους σωλήνες ύδρευσης της εσωτερικής εγκατάστασης που συνδέονται με την γραμμή του μετρητή. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου. Η παρεμβολή διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις του Δήμου Αντιπάρου. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη.
9. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Αντιπάρου έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.
10. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και να γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο του Δήμου Αντιπάρου δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο.
Οι ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό του Δήμου Αντιπάρου ή τρίτους, καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αντιπάρου. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αντιπάρου μ’ αυτό τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η σχετική δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του.
Μέχρι την άρση των ανωτέρω ο Δήμος Αντιπάρου διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.
11. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τους υπόγειους χώρους της οικοδομής είναι υπεύθυνοι για την στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων τους και των διαμέσων, από πλημμύρα που πιθανόν να προέρχεται από διαρροές του δικτύου ύδρευσης. Για το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους, όπως στεγανοποίηση και εγκατάσταση αντλίας αυτόματης αναρρόφησης. Επί πλέον όσοι χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους καταστημάτων, είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τα ευρισκόμενα σ' αυτούς εμπορεύματα και τα διάφορα αντικείμενα πάνω σε ράφια, που να απέχουν τουλάχιστον 30 εκατοστά του μέτρου από το δάπεδο και τα περιμετρικά τοιχία και σε κάθε περίπτωση να διατηρούν αντλία αυτόματης αναρρόφησης.
12. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται είτε άσκοπη κατανάλωση νερού είτε ζημιές ή οχλήσεις σε τρίτους, ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει τον υδρομετρητή του ακινήτου.
  • Συνυδρεύσεις ακινήτων
Συνύδρευση είναι η μέσω μίας ή περισσοτέρων παροχών, υδροδότηση αυτοτελών χώρων κύριας χρήσης, ο αριθμός των οποίων είναι μεγαλύτερος των παροχών που χορηγήθηκαν. Απαγορεύεται η συνύδρευση των αυτοτελών ιδιοκτησιών ενός ακινήτου.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη, σύμφωνα με τα παραπάνω, συνύδρευση, ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΙΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Ο Δήμος Αντιπάρου έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 2 atm. στη θέση του υδρομετρητή. Η πίεση στο ίδιο σημείο δεν θα υπερβαίνει ποτέ τις 12 atm. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου είναι δυνατόν συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος Αντιπάρου δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης ή υδροδότησης σταθερής πίεσης ή πίεσης μεγαλύτερης της ελαχίστης, πρέπει ο υδρευόμενος να εξασφαλίζει αυτή με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
Ο Δήμος Αντιπάρου δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (για περιορισμένα χρονικά διαστήματα) μέσα στο εικοσιτετράωρο.
Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα νερού, μέσω δεξαμενής του.
Σε περίπτωση που ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, ο Δήμος Αντιπάρου διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ

Τα πυροσβεστικά υδροστόμια είναι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πυρόσβεση και πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για άλλες χρήσεις πλην κατάσβεσης πυρκαγιάς ή πλήρωσης πυροσβεστικών οχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Αντιπάρου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου του πελάτη, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή αρμοδιότητάς της, με το δίκτυο ύδρευσης για την παροχή πόσιμου νερού με την ακόλουθη διαδικασία και όρους:
1. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο, από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης, η προηγούμενη σύνδεση με αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου, η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου, η οποία, αφού διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο, συντάσσει τον προϋπολογισμό της δαπάνης σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου. Αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από το Δήμο Αντιπάρου καλείται ο ενδιαφερόμενος να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της, θεωρείται ότι επιθυμεί την ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο. Μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου του με το δίκτυο ύδρευσης.
3. Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από το Δήμο Αντιπάρου μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
4. Μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ο Δήμος Αντιπάρου κατασκευάζει τις παροχές νερού από το δίκτυό της μέχρι και το ακίνητο του πελάτη. Ο Δήμος Αντιπάρου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του μετρητή και τη διακλάδωση από το δίκτυό της μέχρι τη θέση του μετρητή, ενώ η υπόδειξη της από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο Αντιπάρου, εκτός αν αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.
5. Στις πολυώροφες οικοδομές ο Δήμος Αντιπάρου δεν είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει όλες τις παροχές που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντα, αλλά μόνον εκείνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη.
6. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδομής, για να διαπιστώσει αν είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα σχεδιαγράμματα που χορηγεί και την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος "ΤΟΤΕΕ 2411/1986 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού", όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ελαττωματικές, ο Δήμος Αντιπάρου δικαιούται να μην προβεί στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέχρι την επισκευή ή την τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη.
8. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και την καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή από μέρους του υδρολήπτη, ο Δήμος Αντιπάρου αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή υγιεινό νερό με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά και ο καταναλωτής να πληρώνει τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού που εκδίδεται κάθε φορά από το Δήμο Αντιπάρου.
9. Αν, μετά τη σύνδεση, οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή, ο Δήμος Αντιπάρου έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες και με την κατάλληλη διάμετρο μετατροπές για την τοποθέτηση νέου υδρομετρητή. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον ιδιοκτήτη που υποχρεούται επίσης στην καταβολή της διαφοράς εγγύησης του υδρευόμενου. Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για τις προδιαγραφές του μετρητή, ο Δήμος Αντιπάρου έχει δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει με δαπάνη του ιδιοκτήτη, υδρομετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση.

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων - εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης του Δήμου Αντιπάρου με το δίκτυο ύδρευσης, οι ιδιοκτήτες αυτών μαζί με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να προσκομίσουν στο Δήμο Αντιπάρου τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:
1. Για να τοποθετηθεί νέα παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα:
Εφ’ όσον πρόκειται για νέα οικοδομή ή παλιά οικοδομή που επισκευάστηκε:
α) Φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας.
β) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.
Εφ’ όσον πρόκειται για κτίσμα που ανεγέρθηκε πριν το 1955:
α) Θεωρημένο έγγραφο από την πολεοδομία, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του κτίσματος.
β) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.
Στην περίπτωση αυτή η αίτηση του ιδιοκτήτη διαβιβάζεται στην τεχνική υπηρεσία, η οποία εξετάζει την δυνατότητα ή μη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, αν υπάρχει σύνδεση ή δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, αν έχει εξοφληθεί η δαπάνη σύνδεσης και κάθε άλλο στοιχείο της αίτησης που κρίνεται σκόπιμο. Μετά τον έλεγχο και την κοστολόγηση καλείται ο υδρολήπτης για την οικονομική τακτοποίηση, προκειμένου να προγραμματιστεί η κατασκευή της παροχής.
2. Για να τοποθετηθεί παροχή για ειδική δραστηριότητα η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας.
β) Συνοπτική περιγραφή της ασκούμενης δραστηριότητας.
γ) Τεκμηριωμένη ανάλυση της μέγιστης και της μέσης ανά ημέρα απαιτούμενης ποσότητας νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.
δ) Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο εταιρικού από το οποίο να προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας.
ε) Φωτοαντίγραφο μίας σελίδας του τιμολογίου του επαγγελματία με σχετική θεώρηση από την εφορία.
στ) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.
Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου, το οποίο λαμβάνει υπόψη του την εκάστοτε υφιστάμενη επιχειρησιακή της δυνατότητα και μπορεί να θέτει ανάλογους όρους και περιορισμούς.
3. Για να τοποθετηθεί προσωρινή παροχή η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας.
β) Βεβαίωση του κυρίου του έργου ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης.
γ Κατάθεση χρηματικής εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου ενιαία για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την αφαίρεση και οικονομική τακτοποίηση της παροχής. Η χρηματική εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αντιπάρου στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διακόψει την υδροδότηση του και δεν φροντίσει για την οικονομική του τακτοποίηση εντός 15 ημερών.
4. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων δημοτικών ή δημοσίων ή σε προσωρινές ολιγοήμερες εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, εργοταξιακής προσωρινής παροχής ή προσωρινού κρουνού αφού προσκομιστεί η κατάλληλη βεβαίωση από τον κύριο του έργου, αν πρόκειται για εργοτάξιο ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή αφαιρείται, εκτός αν ο κύριος του έργου δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρησή της για την εξυπηρέτηση του έργου και μετατρέπεται με έξοδα του υδρολήπτη σε άλλης κατηγορίας υδροδότηση.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Δήμος Αντιπάρου δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας του προς υδροδότηση ακινήτου καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ' αυτού, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτήσαντος την υδροδότηση.

ΑΡΘΡΟ 16: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης μπορούν να υδρευθούν από το Δήμο Αντιπάρου, εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και καταβληθούν οι απαιτούμενες δαπάνες.
2. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται κυρίως στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου των υδρομέτρων, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση με δαπάνες του ιδιοκτήτη.
3. Δεν είναι δυνατή η υδροδότηση των ακινήτων, όταν δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από αυτά. Ο Δήμος Αντιπάρου σε αυτή την περίπτωση τοποθετεί το υδρόμετρο στο πλησιέστερο σημείο του δικτύου. Μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση αναλάβει παράλληλα και το κόστος της κατασκευής του.
4. Στην περίπτωση που το υδρόμετρο τοποθετείται στο πλησιέστερο σημείο του δικτύου υπεύθυνος για την σύνδεση, την συντήρηση του αγωγού και την αποκατάσταση βλάβης σε περίπτωση διαρροής είναι ο καταναλωτής.
5. Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση οικοδομών εντός σχεδίου πόλης για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, κατασκευάζονται από το Δήμο Αντιπάρου, χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη για το κόστος επέκτασης. Η κατασκευή του δικτύου θα γίνεται μετά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 για το χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
2. Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (κατοικία, κατάστημα κ.λ.π.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισμού (τουριστικές εγκαταστάσεις, κλπ) υδροδοτούνται με παροχές ειδικής χρήσης.
3. Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου.
4. Η θέση των υδρομέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου επιλέγεται από το Δήμο Αντιπάρου ώστε να είναι η καταλληλότερη. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης και κατασκευής των πεζοδρομίων, ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί να μεταφέρει τους υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών και των υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης προσωρινές.
5. Δεν είναι δυνατή η υδροδότησή των ακινήτων, όταν δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από αυτά. Ο Δήμος Αντιπάρου σε αυτή την περίπτωση τοποθετεί το υδρόμετρο στο πλησιέστερο σημείο του δικτύου. Μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση αναλάβει παράλληλα και το κόστος της κατασκευής του.
6. Στην περίπτωση που το υδρόμετρο τοποθετείται στο πλησιέστερο σημείο του δικτύου υπεύθυνος για την σύνδεση, την συντήρηση του αγωγού και την αποκατάσταση βλάβης σε περίπτωση διαρροής είναι ο καταναλωτής.
7. Για την επέκταση αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Άδεια οικοδομής του κτίσματος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη ότι μπροστά ή δίπλα από το ακίνητο του υπάρχει διαμορφωμένος δρόμος.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα αναλαμβάνει τη δαπάνη επέκτασης, καθώς και τη δαπάνη της μελλοντικής μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης σε εγκεκριμένο δρόμο.
δ) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή αίτηση από τους συνιδιοκτήτες του ίδιου ακινήτου ή από ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων, πρέπει να υποβληθεί κοινή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα αναλαμβάνουν όλοι οι αιτούντες τη δαπάνη επέκτασης και τυχόν μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης και θα βεβαιώνουν τα ποσοστά συμμετοχής του καθενός στη δαπάνη επέκτασης του αγωγού.
8. Η επέκταση του δικτύου πραγματοποιείται από το Δήμο Αντιπάρου κατά προτεραιότητα, εφόσον καταβληθεί η απαιτούμενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Αντιπάρου, η οποία έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.
Σύνδεση των Ακινήτων του Δήμου Αντιπάρου και Κοινωφελών Οργανισμών
1. Ο Δήμος Αντιπάρου καταβάλλει για την κατασκευή των παροχών ύδρευσης ποσό, που αποφασίζεται με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.
2. Τα Δημόσια εκπαιδευτήρια, οι ιεροί ναοί, τα μουσεία, τα δημόσια κοινωφελή ιδρύματα και όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αντιπάρου (επιχειρήσεις, οργανισμοί κλπ) καταβάλλουν ολόκληρη τη δαπάνη κατασκευής της παροχής υδροδότησης σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Οι ιδιώτες, που εκμεταλλεύονται δημοτικούς χώρους ή εγκαταστάσεις, όπως περίπτερα, καντίνες, αναψυκτήρια κλπ, υποχρεούνται να πληρώνουν το νερό που καταναλώνουν με τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Για το σκοπό αυτό θα καταβάλλουν στο Δήμο Αντιπάρου εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και θα εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού στο όνομα τους ή την επωνυμία της επιχείρησής τους. Η μη συμμόρφωσή τους θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή της παροχής του νερού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου